ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η OPTIMISE A.E. μπορεί να σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αυτοματισμού για την βιομηχανία σας εστιάζοντας κυρίως: στην αξιοπιστία, στην μέγιστη απόδοση και στην ποιότητα των συστημάτων. Είναι σε θέση να σας δώσει λύσεις οι οποίες ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας, ανεξάρτητα από το μέγεθος, βασιζόμενη στην υψηλή απόδοση του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της.

Συγκεκριμένα μπορεί να σας δώσει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν:

  • Την μελέτη, προμήθεια, βαθμονόμηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία οργάνων μέτρησης πίεσης, στάθμης, ροής, θερμοκρασίας κλπ.
  • Την προμήθεια , προγραμματισμό και λειτουργία συστημάτων PLC, SCADA αλλά και DCS.
  • Την αναβάθμιση του φωτισμού της εγκατάστασης με σκοπό την μέγιστη απόδοση και οικονομία.
  • Την εφαρμογή ειδικών συστημάτων υπέργειων και υπόγειων επικοινωνιών.